Przeglądy gazowe

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien utrzymywać go w dobrym stanie technicznym i estetycznym. W czasie użytkowania należy obiekt budowlany, w tym instalację gazową, poddać okresowej kontroli. Polegać ona powinna na sprawdzeniu stanu technicznego. Kontrolę przeprowadzać należy co najmniej raz w roku. Do jej wykonania upoważnione są osoby posiadające uprawnienia energetyczne grupy 3 w tym zakresie. Raz na 5 lat cały obiekt podlega sprawdzeniu stanu technicznej sprawności.

Zakres kontroli obejmuje m.in.
 • sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych, oraz zaworów odcinających.
 • sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania
 • rurociągów gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane).
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych.
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.
 • sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.
 • kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe).
 • kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach.
 • kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających.
 • kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy.
 • kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.