Przeglądy i pomiary elektryczne

Przeglądy i pomiary elektryczne powinny być przeprowadzane w okresach od 1 roku do 5 lat w zależności od rodzaju obiektu oraz rodzaju wykonywanych pomiarów. Dodatkowo każdorazowe modernizacja elementów wchodzących w skład instalacji elektrycznej, powinna być zakończona wykonaniem pomiarów elektrycznych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Polskie prawo budowlane nakłada na właścicieli nieruchomości lub osoby odpowiedzialne za stan instalacji w budynku obowiązek wykonywania regularnych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych. Badania te wykonywane są po to, by zapobiec ewentualnym awariom oraz dbać o bezpieczeństwo osób eksploatujących instalację elektryczną.

W związku z powyższym oferujemy kompleksowe usługi związane z pomiarami i przeglądami elektrycznymi w tym:
  • pomiar ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (skuteczności zerowania);
  • badanie wyłącznika róznicowo-prądowego;
  • pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego;
  • pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego;
  • pomiar instalacji odgromowej (uziom);
  • pomiar ciągłości PE;
  • inne specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznych;
  • dokumentację techniczną wykonanych pomiarów.
  • Wykonujemy, modernizujemy oraz naprawiamy instalacje elektryczne (oświetlenia, teletechniczne, komputerowe, odgromowe i uziom), montujemy gniazda, wyłączniki, lampy i oprawy, tablice rozdzielcze oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia.

Na prace związane z instalacją elektryczną udzielamy gwarancji oraz zapewniamy serwis po upływie okresu gwarancji.
W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych.
Każdy przegląd elektryczny wieńczony jest spisaniem protokołu, który potwierdza sprawność instalacji.